Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen.

Voorwaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u of iemand op uw domicilieadres, een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen van

 • Welzijn (categorie 1):

  • leefloon

  • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon

  • maatschappelijke steun verstrekt door Welzjn die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat

  • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten

 • de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2A):

  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%

  • inkomensvervangende tegemoetkoming

  • integratietegemoetkoming

  • tegemoetkoming voor hulp van derden

  • bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%

 • de Zorgkas (categorie 2B)

 • de Federale Pensioendienst (categorie 3):

  • inkomensgarantie voor ouderen of IGO (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden)

  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)

  • tegemoetkoming voor hulp van derden.

 • Als u huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas (categorie 4), hebt u ook recht op het sociaal tarief op aardgas.

Meer informatie vindt u in de folder 'Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas' (pdf).

Info fod economie

Om het sociaal tarief te genieten, moet u voldoen aan een van deze twee voorwaarden:

 • Een residentiële eindafnemer zijn, dit wil zeggen een klant die elektriciteit / aardgas aankoopt voor zijn eigen verbruik, bestemd voor het huishouden, en behoren tot de categorie 1, 2A, 2B of 3.

 • Huurder zijn van een sociaal appartement (categorie 4).

De categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief

Categorie 1: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van Welzijn:

 • een leefloon;

 • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;

 • een maatschappelijke steun van Welzijn die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;

 • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Categorie 2A: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming;

 • een integratietegemoetkoming;

 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (enkel in Brussel en Wallonië);

 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds).

Categorie 2B (enkel in Vlaanderen): u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt de volgende tegemoetkoming via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is:

 • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Categorie 3: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD):

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);

 • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Categorie 4: u bent huurder van een sociaal appartement in een gebouw dat verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.

Procedure

Het sociaal tarief krijgen

Vanaf het moment dat u onder één van de categorieën valt, heeft u automatisch recht op het sociaal tarief. Eén keer om de drie maanden geeft de FOD Economie alle namen van rechthebbenden door aan de energieleveranciers. U hoeft dus geen attest meer aan te leveren aan de leverancier. De mogelijke startdata van het sociaal tarief zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. U moet er rekening mee houden dat u het nieuwe tarief pas op de factuur van de daaropvolgende maand kunt zien.

Voorbeeld: u valt sinds februari onder één van de categorieën. Uw naam wordt in april doorgegeven aan uw leverancier. Uw factuur van mei wordt op basis van het sociaal tarief aangerekend.

Uitzondering: categorie 4:

Bewoners van sociale appartementen met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas, krijgen het sociaal tarief niet automatisch. De beheerder van het appartement moet daarvoor de nodige stappen zetten. Vraag na of hij de nodige stappen heeft gezet en het sociaal tarief aan u doorrekent.

Het sociaal tarief verliezen

De FOD controleert slechts 1 keer per jaar of u nog steeds onder 1 van de categorieën valt. Dit is op 31 december. Verloor u uw uitkering of tegemoetkoming in de loop van het jaar, dan hebt u op 1 januari van het daaropvolgende jaar geen recht meer op sociaal tarief.

U wordt automatisch op een variabel contract gezet door de energieleverancier. Het is echter mogelijk om op ieder moment over te stappen naar een voordeliger contract of leverancier. Gebruik hiervoor de V-test.

Wat als sociaal tarief niet automatisch wordt toegekend?

In sommige gevallen is het niet mogelijk om het sociaal tarief automatisch toe te kennen of zijn er soms problemen met de automatische toekenning. In dat geval doet u het volgende:

 1. vraag een papieren attest aan bij de instantie waar u uw uitkering of tegemoetkoming krijgt, zie de veelgestelde vraag ‘Ik heb een attest nodig…’ op deze pagina.
 2. bezorg dit attest aan uw leverancier.

Bedrag

Op de website van de CREG kunt u de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit raadplegen. De bedragen van het sociaal tarief worden om de 3 maanden aangepast: begin juli, oktober, januari en april.

Het sociaal tarief is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het sociaal tarief komt neer op de prijs die de goedkoopste energie- en/of aardgasleverancier aanbiedt op de commerciële markt. Doorgaans is het sociaal tarief 30% goedkoper dan het gemiddelde tarief.

Er is een

 • tarief voor aardgas

 • tarief voor elektriciteit. Voor elektriciteit bestaat er een sociaal tarief voor het enkelvoudig tarief (dagteller), het tweevoudig tarief (dag- en nachtteller) en het exclusief nachttarief (enkel nachtteller).

Uitzonderingen

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)

 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen

 • professionele klanten

 • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.

Info fod economie:

Wanneer is het sociaal tarief niet van toepassing?

Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Bijvoorbeeld indien u:

 • een uitkering van een ziekenfonds ontvangt;

 • een uitkering van een verzekering ontvangt;

 • een pensioen van de openbare sector ontvangt;

 • “artikel 60” geniet;

 • zich in schuldbemiddeling bevindt;

Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

 • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);

 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;

 • professionele klanten (bedrijven, organisaties, …);

 • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen.