Bestuur

De gemeenteraad is het hoogste beleidsorgaan van Evergem. Het is zijn opdracht alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Zo stelt de gemeenteraad onder andere de gemeentelijke reglementen vast zoals politieverordeningen, subsidiereglementen ...

Het dagelijks bestuur van Evergem wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Op dit ogenblik bestaat dit uit de burgemeester, zeven schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst Het college bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

Alle beslissingen voor Welzijn worden genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn. Evergem heeft ook een Autonoom Gemeentebedrijf.