Privacy

Privacyverklaring gemeente en OCMW

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgeven van gegevens

We geven jouw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

De organisatie geeft alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de organisatie. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van jou hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en hierover verder toelichting te krijgen;
  • recht op correctie: als jouw gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te corrigeren;
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen jouw gegevens niet meer te gebruiken.

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Je zal steeds jouw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met jouw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Wij maken geen gebruik van big data en tracking.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via het meldpunt of via een brief naar Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens op contact@toezichtcommissie.be of via de post (Koning Albert II - Laan 15, 1210 Brussel).