Klokkenluidersmelding

Europa wil het voor klokkenluiders eenvoudiger maken om onregelmatigheden in een organisatie of onderneming te melden. Met een duidelijke klokkenluidersrichtlijn wil het melders de nodige bescherming bieden en drempels wegnemen.

Wie kan de klok luiden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van het lokaal bestuur. Ook externen die via hun werk met ons lokaal bestuur in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, stagiairs, collega's uit dienst, consultants of leveranciers.

Inwoners zonder werkrelatie kunnen de gewone klachtenregeling volgen.

Hoe doe je een melding?

 • Interne melding

  Dat kan telefonisch, persoonlijk, via een spraakbericht, via Intranet, via mail of via een brief naar het Klokkenluidersmeldpunt.

  Stuur een brief naar onderstaand adres. Schrijf op de omslag het woord 'vertrouwelijk'. De brief wordt dan niet ingescand of door iemand anders geopend.

  Gemeente Evergem
  t.a.v. Klokkenluidersmeldpunt
  Fortune De Kokerlaan 11
  9940 Evergem
 • Externe melding

  Heb je al een interne melding gedaan? Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kan je ook een melding maken bij Audit Vlaanderen. Als externe melder kan je je melding ook rechtstreeks aan deze organisatie richten.

  Je kan je melding (anoniem) aan Audit Vlaanderen bezorgen:

  • via e-mail: melding.audit@vlaanderen.be
  • via post: Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 – bus 24, 1000 Brussel
  • telefonisch: T 02 553 45 55

Waarvoor kan je de klok luiden?

Volgens de kllokkenluiderswet kan je inbreuken of zaken melden over deze onderwerpen:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en -conformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad
 • inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun, vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen)
 • ...

Jouw melding kan gevolgen hebben als je dit Klokkenluidersmeldpunt gebruikt om leugens te vertellen of met kwade bedoelingen meldingen doet.

Wat met je privacy?

Bij een melding via de interne en externe meldkanalen, heb je de keuze om je naam bekend te maken als melder, of anoniem te blijven. Meld je anoniem, dan wordt je identiteit niet bekend gemaakt. Meld je niet anoniem en maak je je naam bekend, dan wordt je identiteit beschermd.

We beschermen

 • jouw identiteit,
 • de identiteit van de anderen die in de melding genoemd zijn en
 • de informatie waaruit jouw identiteit of deze van de andere kunnen blijken.

Dit door onder andere toegang tot deze informatie te beperken. 

Als melder ben je beschermd tegen represailles. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade.

Dit geldt ook voor je gezinsleden.

Wat na een melding?

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback, meer bepaald de als opvolging geplande of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging.