Erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

VRAAG DE SUBSIDIE WERKJAAR 2022 - 2023 AAN
(enkel voor erkende sportverenigingen)

Erkenning Sportvereniging:

Sportverenigingen kunnen zich laten erkennen door de Gemeente Evergem.

Erkende verenigingen kunnen subsidies aanvragen.

Subsidies

Basissubsidie

Voor sportverenigingen die door de gemeente erkend zijn en voldoen aan de voorwaarden.

Subsidie voor jeugdsport

Voor sportverenigingen die door de gemeente erkend zijn, een jeugdwerking hebben en voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden

Erkenning Sportvereniging: 

 • Vzw’s en feitelijke verenigingen met minstens 3 verschillende bestuursleden komen in aanmerking. Verenigingen die al erkend zijn als gemeentelijke jeugdvereniging of gemeentelijke culturele vereniging komen niet in aanmerking
 • Het moet een open vereniging zijn, iedereen moet er lid van kunnen worden
 • Een kopie van de statuten of huishoudelijk reglement is in het bezit van de sportdienst
 • De sportvereniging moet minstens 8 aangesloten actieve leden hebben
 • De sportvereniging heeft een financiële rekening op naam van de vereniging
 • De basiswerking moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente tenzij er onvoldoende geschikte accommodatie beschikbaar is, dan moet 25% van de leden van Evergem zijn
 • De sportvereniging moet minimum 1 sportactiviteit per week aanbieden gedurende minstens 26 weken per jaar
 • De leden en deelnemers die geen lid zijn moeten verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
 • De burgerlijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, bestuursleden, lesgevers en vrijwilligers moet door een verzekering gedekt zijn
 • In de vereniging worden sporten aangeboden die vermeld staan op de sporttakkenlijst van Sport Vlaanderen of die aangeboden worden door erkende Vlaamse sportfederaties of door erkende Vlaamse organisaties voor de sportieve vrijetijdsbeoefening.

 Basissubsidie: 

 • De subsidiëring van het komend werkingsjaar wordt bepaald op basis van het aanvraagdossier met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli
 • De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn
 • De sportvereniging kan geen subsidie ontvangen voor dezelfde activiteiten via andere gemeentelijke kanalen
 • Criteria: 
  1. Ondersteuning opleiding: relevante opleidingen en bijscholingen komen in aanmerking
  2. Aantal leden: enkel sportende volwassen leden tellen mee, die per seizoen minimum € 10 lidgeld betalen en in Evergem wonen.
  3. Aantal aangeboden uren sportbeoefening per seizoen onder leiding van gediplomeerde trainers
  4. Driehoek school-Sportdienst-club: de sportdienst probeert de brug te slaan tussen de club en de schoolgaande jeugd door de clubs te betrekken in het sportaanbod voor de scholen
  5. Werking club

 Jeugdsportsubsidie:

 • De subsidiëring van het komend werkingsjaar wordt bepaald op basis van het aanvraagdossier met betrekking tot het voorgaande werkingsjaar dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli
 • De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn
 • De sportvereniging kan geen subsidie ontvangen voor dezelfde activiteiten via andere gemeentelijke kanalen
 • Criteria: 
  1. Aantal jeugdleden: enkel de sportende jeugdleden die in Evergem wonen en die per seizoen minimum € 10 lidgeld betalen tellen mee
  2. Jeugdsportcoördinator: elke sportvereniging die een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator heeft krijgt hiervoor punten
  3. Jeugdtrainingen gegeven door gediplomeerde trainers

Procedure

Erkenning Sportvereniging: 

 • Aanvraag indienen voor 30 april
 • voor 15 mei wordt eventuele erkenning meegedeeld
 • Voor 25 mei kan je beroep aantekenen bij het college
 • In juni komt voorstel tot erkenning in gemeenteraad
 • De sportvereniging die erkend is en blijft voldoen aan de voorwaarden, blijft erkend tot het jaar van de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 

Basissubsidie en jeugdsportsubsidie:

 • Aanvraag indienen bij Sport voor 30 september
 • Na verwerking van alle dossiers legt de sportdienst de resultaten voor aan de sportraad voor advies
 • Voor 20 november wordt de verdeling bekendgemaakt
 • Voor 30 november kan er beroep aangetekend worden.
 • Het voorstelbesluit tot toekennen van de subsidies wordt ten laatste voorgelegd aan het laatste college van burgemeester en schepenen van december.

Meer info

Sancties basissubsidie en jeugdsportsubsidie:

De gegeven informatie en bewijsstukken worden nagekeken. Blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, dan komt de sportvereniging voor het betrokken jaar niet in aanmerking voor de subsidie.