Wettelijk samenwonen

De verklaring van wettelijke samenwoning biedt aan niet-gehuwde samenwonenden, een mogelijkheid om officieel samen te wonen onder een juridische bescherming.

 De verklaring van wettelijk samenwonen is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. 

Deze verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

In principe kan iedereen samenwonen. Je kan niet alleen wettelijk samenwonen met je partner, maar bv. ook met je broer of een vriend(in).

 

Er zijn echter een aantal voorwaarden om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen.

Beide partners moeten:

 • een gemeenschappelijke hoofdverblijfplaats hebben (= op hetzelfde adres ingeschreven zijn)
 • meerderjarig zijn
 • ongehuwd of gescheiden zijn
 • nog niet wettelijk samenwonend zijn

Procedure

Je legt, samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand.

De verklaring bevat volgende gegevens:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en handtekening van beiden
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt

 

Je ontvangt meteen de nodige attesten na de registratie.

 

De wettelijke samenwoning kan beëindigd worden op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming van beide samenwonenden
 • eenzijdig door één van de samenwonenden met een schriftelijke verklaring op de Burgerlijke Stand en met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder voor de betekening aan de andere partij
 • door een huwelijk
 • door het overlijden van één van de partners

 

Meer info over het stopzetten van een wettelijke samenwoonst lees je hier.

 

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide personen
 • voor personen met een andere nationaliteit moeten extra documenten worden meegebracht:
  • uittreksel uit de geboorte akte met aanduiding van de afstamming
  • attest van ongehuwde staat
  • als je gescheiden bent: uittreksel uit de echtscheidingsakte
  • als je weduwe/weduwnaar bent: uittreksel uit de overlijdensakte

Deze documenten mogen maximum 6 maand oud zijn en moeten voorzien zijn van een eventuele legalisatie en vertaling naar het Nederlands.

Meer info

Let op: een verklaring van wettelijk samenwonen is verschillend van het afsluiten van een samenlevingscontract. Beide hebben betrekking op niet gehuwden die wettelijk willen samenwonen.
Wie een samenlevingscontract afsluit, heeft meer bescherming. Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris.