Vragenhalfuurtje, burgerinitiatief, volksraadpleging en verzoekschrift

Je hebt vier verschillende methodes om de besluitvorming van de gemeenteraad te beïnvloeden: het vragenhalfuurtje, het burgerinitiatief, de volksraadpleging of een verzoekschrift.

Vragenhalfuurtje

Heb je een vraag voor de gemeenteraad, dan kan je die stellen tijdens het vragenhalfuurtje. Dat is elke maand, voordat de gemeenteraad of de commissie start.


Voorbeeld:
Waarom is er in Evergem maar één hondenlosloopweide?

 • Dien je vraag vooraf in
 • Je krijgt 5 minuten tijd om je vraag te stellen en toe te lichten (tijdens de gemeenteraad of commissie)
 • Als je vraag niet veel opzoekingswerk nodig heeft, dan wordt ze onmiddellijk beantwoord. Als er nog gegevens moeten opgezocht worden, krijg je het antwoord nadien per brief.

IK HEB EEN EEN VRAAG VOOR DE GEMEENTERAAD OF -COMMISSIE


Burgerinitiatief

Als inwoner van Evergem heb je ook het recht om zelf voorstellen over het gemeentelijk beleid en dienstverlening toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. Je kan je voorstel dan ook in de gemeenteraad toelichten.

Voorbeeld:
Ons buurtcomité vond een plaats om een kunstacademie te organiseren. Gaan jullie hiermee akkoord en willen jullie ons financieel ondersteunen?

 • Je moet dan wel eerst een gemotiveerde nota maken, met documentatie en toelichting voor de raadsleden. Je vraag moet gesteund worden door 1 procent van de inwoners ouder dan 16 jaar.
 • Je verstuurt je dossier aangetekend naar: College van Burgemeester en Schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

Volksraadpleging

Je kan het gemeentebestuur verzoeken om een volksraadpleging te houden. Voor Evergem dient dan minstens 10 procent van de inwoners dit initiatief te steunen.

Voorbeeld:
Het dorpsplein in Evergem-Centrum moet elke dag volledig parkeervrij zijn. 

 • Je vermeldt uiteraard de vraag of vragen waarop de raadpleging betrekking heeft. De vragen moeten met ja of neen beantwoord kunnen worden. Je kan er geen vragen op zetten over persoonlijke zaken, de rekeningen, de begrotingen, de gemeentebelastingen en retributies. Ze kunnen ook niet gaan over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 • Bij het verzoek voeg je een gemotiveerde nota en de stukken ter verduidelijking. Het schepencollege gaat na of er voldoende geldige handtekeningen zijn. Tenminste één maand vóór de raadpleging stelt het gemeentebestuur aan de inwoners een brochure ter beschikking. Daarin wordt het onderwerp van de raadpleging objectief omschreven.
 • Burgers zijn niet verplicht om aan de volksraadpleging deel te nemen. Elke deelnemer heeft recht op één stem. De stemming is geheim en verloopt zoals bij een verkiezing. De stemmen worden pas geteld als tenminste 10 procent van de inwoners heeft deelgenomen.

Verzoekschriften

Ten slotte heb je ook het recht om verzoekschriften in te dienen bij de gemeenteraad.

Een verzoekschrift moet gaan over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Het kan door een of meerdere personen ondertekend worden. Je dient het schriftelijk in en vermeldt uiteraard duidelijk het verzoek, de naam en voornaam van de indiener(s) en de handtekening van de indiener(s). Wettelijk moeten verzoekschriften ondertekend worden, je kan ze dus niet via mail indienen.

Voorbeeld:
De beslissing die de gemeenteraad begin dit jaar genomen heeft over de extra belasting voor nachtwinkels is onrechtvaardig en onwettig. De beslissing moet teruggeroepen worden.

 • Richt je verzoekschrift aan de gemeenteraad, het schepencollege, de burgemeester en de algemeen directeur.
 • Ieder van hen behandelt enkel de verzoekschriften met onderwerpen die tot hun bevoegdheid behoren. Als het gaat om een mening, als het verzoek niet ernstig is of als het taalgebruik beledigend is, dan wordt het niet als verzoekschrift beschouwd. Is het verzoekschrift een klacht over een dienst of medewerker, dan wordt het behandeld volgens de klachtenprocedure.
 • De gemeenteraad geeft binnen de drie maanden (schriftelijk) een gemotiveerd antwoord. Eventueel kan je door de gemeenteraadscommissie gehoord worden. Je kan je dan laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Om correct geïnformeerd te zijn kan je de bestuursdocumenten van gemeente- en OCMW-bestuur inkijken. Dat heet 'Openbaarheid van bestuur'. Je kan dit hier aanvragen