Algemene gemeentebelasting bedrijven

De algemene gemeentebelasting bedrijven is ten laste van de bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar één of meerdere vestigingen gebruiken in Evergem, ongeacht waar hun zetel gevestigd is.

Voorwaarden

 • u heeft één of meerdere vestigingen op het grondgebied van de gemeente
 • u bent ingeschreven in de Kruispuntbank ondernemingen als vennootschap of natuurlijk persoon met hoedanigheid 'onderneming onderworpen aan de btw' en/of 'inschrijvingsplichtige onderneming'. 

Procedure

Als bestaande onderneming ontvangt u jaarlijks een aangifteformulier van het gemeentebestuur.

Als nieuwe onderneming doet u aangifte van de oprichting van uw onderneming binnen de maand na oprichting van de onderneming. Hiervoor gebruikt u bij voorkeur het blanco aangifteformulier.

Bedrag

Voor alle belastingplichtigen bedraagt de belasting minimaal deze vastgesteld obv hinderlijkheid volgens de VLAREM-klasse:

 • derde klasse en niet-ingedeelde inrichtingen volgens VLAREM: € 100,00 per vestiging
 • tweede klasse: € 150,00 per vestiging
 • eerste klasse: € 200,00 per vestiging

Voor alle belastingplichtigen (muv de agrarische bedrijven) wordt de belasting berekend obv de gebruikte of tot gebruik voorbehouden gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte en dit als volgt:

- tot 0,5 ha:

 • € 0,018/m² gebouwde oppervlakte,
 • € 0,009/m² ongebouwde oppervlakte,

- van meer dan 0,5 ha tot 1 ha:

 • € 0,071/m² gebouwde oppervlakte,
 • € 0,035/m² ongebouwde oppervlakte,

- van meer dan 1 ha tot 10 ha:

 • € 0,139/m² gebouwde oppervlakte,
 • € 0,071/m ongebouwde oppervlakte,

- van meer dan 10 ha:

 • € 0,209/m² gebouwde oppervlakte,
 • € 0,105/m² ongebouwde oppervlakte.

Voor openluchtrecreatieve bedrijven: gewone taxatie voor gebouwde oppervlakte + de ongebouwde oppervlakte tegen € 0,009/m², met dien verstande dat steeds de basisbelasting verschuldigd is.

Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid ook effectief teeltgronden en/of serres voor landbouw en/of tuinbouw gebruiken, worden - naast de gewone taxatie voor de andere belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief voor agrarische bedrijven.

De basisbelasting is de mimimaal verschuldigde belasting.

Voor agrarische bedrijven wordt de belasting berekend op basis van de gebruikte of tot gebruik voorbehouden gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte en dit als volgt:

- tot 60 ha landbouwoppervlakte en 15 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en en/of 9000m² tuinbouwoppervlakte in serres: basisbelasting vermeerderd met:

 • € 5,23 per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 60 ha landbouwoppervlakte;
 • € 15,665 per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 15 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht;
 • € 0,032 per bijkomende m² of gedeelte van m² boven de 9000m² tuinbouwoppervlakte in serres.

Voor landbouwoppervlakte en tuinbouwoppervlakte in open lucht wordt een factie van één hectare als een eenheid beschouwd.