Algemene gemeentebelasting gezinnen

De algemene gemeentebelasting gezinnen (AGB gezinnen) is ten laste van ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in Evergem gedomicilieerd is.

Bedrag

De belasting bedraagt € 50,00 per gezin, per aanslagjaar.

Uitzonderingen

De AGB-gezinnen is niet verschuldigd wanneer je een vestiging hebt op hetzelfde adres waar je gedomicilieerd bent en waarvoor een aanslag AGB bedrijven verschuldigd is.

Een belastingvermindering wordt verleend aan:

  1. rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming: € 30,00
  2. ontvangers van een leefloon: € 30,00
  3. gezinnen met een samengevoegd netto-belastbaar inkomen van alle inwonende personen van < 12.500,00 euro: € 30,00
  4. gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden medische patiënt zijn die lijden aan chronische incontinentie, stomapatiënten en nierdialysepatiënten: € 30,00
  5. gezinnen met kinderen/stiefkinderen tot en met de leeftijd van 2 jaar: € 15,00 per kind
  6. persoonlijke-assistentiebudgethouders: € 50,00.

De belastingvermindering bedraagt maximum € 50,00.

Meer info

De algemene gemeentebelasting gezinnen wordt gevestigd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid op 1 januari van het aanslagjaar. De belastingvermindering wordt in principe automatisch toegekend. Indien dit niet het geval is, dan kan, mits voorlegging van de stavingstukken vermeld in artikel 10 van het reglement, uiterlijk binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, de toelage nadien nog worden toegekend.