Scholengemeenschap Gemeentelijke Basisscholen

Sinds het schooljaar 2003-2004 vormt het gemeentelijk onderwijs in Evergem een scholengemeenschap. De scholengemeenschap telt vier gemeentelijke basisscholen, met elk een eigen directeur.

Ga naar Gemeentelijke Basisschool Belzele

Ga naar Gemeentelijke Basisschool Evergem

Ga naar Gemeentelijke Basisschool Sleidinge

Ga naar Gemeentelijke Basisschool Wippelgem

Pedagogisch project

In het pedagogisch project legde de school haar eigen karakter en onderwijs- en opvoedingsidealen vast. Het document kan aangevraagd worden bij de directie. Dit zijn de krachtlijnen:

 • De school staat open voor alle kinderen.
 • De school eerbiedigt in ieder geval de filosofische en religieuze opvattingen van de ouders en de kinderen. Ze waarborgt tevens de vrije keuze van de cursussen in de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer.
 • Het onderwijs hanteert algemeen menselijke waarden zoals solidariteit, rechtvaardigheid, democratie, gelijkheid, emancipatie en streeft verder naar maximale ontwikkelingskansen voor de kinderen.
 • Het opvoedingsproject gaat ervan uit dat
  • ieder kind anders en toch gelijkwaardig is
  • kinderen moeten gewaardeerd en gerespecteerd worden in hun eigenheid
  • de tien rechten van het kind moeten gerespecteerd worden
 • De opvoedingshulp moet gericht zijn op het realiseren van een positief zelfbeeld: het kind moet immers bewust gemaakt worden van zijn eigen mogelijkheden.
 • De school zal
  • een positief schoolklimaat ontwikkelen, waar kinderen zich goed voelen
  • een kwaliteitsonderwijs realiseren door geëngageerde aanpak, waarin een maximale communicatie beoogd wordt tussen kinderen, leerkrachten en ouders
  • zorgen voor differentiatie en individualisatie
  • de culturele, expressieve en creatieve mogelijkheden ontwikkelen
  • de samenwerking bevorderen, zowel tussen de kinderen onderling, als tussen de kinderen, de leerkrachten, de directie en de ouders
  • de coëducatie positief benaderen
  • streven naar de opvoeding en de ontwikkeling van het totale kind
  • leerprogramma’s voortdurend evalueren en actualiseren, rekening houdend met de nieuwste pedagogische en didactische principes

Schoolraad

Het overkoepelend orgaan van de schoolraad voor elke school zit vertegenwoordigd in het medezeggenschapscollege. Dit college vergadert op het moment dat de schoolraad samenkomt.

Alle schoolactoren samen hebben de maatschappelijke opdracht om een school op participatieve wijze uit te bouwen tot een democratische leefgemeenschap. Schoolbesturen (inrichtende machten) en alle onderwijsparticipanten (personeel, ouders, leerlingen) hebben daarom een zorgplicht om verschillende participatievormen actief te ondersteunen. 

Participatierechten versterken het draagvlak van de scholen en garanderen dat allen die betrokken zijn bij het onderwijs samen de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de scholen realiseren. 

De in het participatiedecreet gegarandeerde rechten inzake informatie, advies en overleg doen geen afbreuk aan de vrijheid van onderwijs: de inspraakrechten moeten uitgeoefend worden rekening houdend met het pedagogisch project. Het schoolbestuur (de inrichtende macht) behoudt steeds de eindbeslissingsbevoegdheid evenals de verantwoordelijkheid. 

De uitgetekende participatiestructuur houdt ook rekening met de eerder vastgelegde syndicale overlegstructuren: de schoolraad (vanaf 1 april 2005) mag zich niet uitspreken over de consequenties op het vlak van arbeidsvoorwaarden of over de personeelseffecten van voorstellen van beslissing die de raad voor advies of overleg worden voorgelegd. Een voorstel van beslissing met gevolgen voor het personeel van de school zal bijgevolg eerst aan de schoolraad en vervolgens aan het lokaal comité worden voorgelegd voor overleg. 

In de Gemeentelijke Basisscholen bestaat de schoolraad uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Wil je vrijwilliger worden in één van onze scholen? Dat kan!