Samen schouders onder 'North Sea Port District'

Sterker en breder samenwerken in het hele grensoverschrijdende havengebied. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking via het 'North Sea Port District'. Gemeenten en provincies uit grensoverschrijdend havengebied zetten er samen hun schouders onder.

Sterker en breder samenwerken in het hele grensoverschrijdende havengebied. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking via het 'North Sea Port District'.

Recent zetten de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Borsele en Vlissingen en de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland hiervoor een belangrijke stap. De partijen keurden samen een concept werkagenda goed voor het District en gaven een startschot voor een vervolgtraject.

De agenda richt zich op de volgende werklijnen:

  • Toegankelijkheid & verbindingen
  • Aantrekkelijk leeflandschap
  • Huisvesting, arbeidsmarkt & opleidingen
  • Energie & circulariteit

Het North Sea Port District is een uniek gebied. Het heeft als ruggengraat het recent samengevoegde North Sea Port, dat over landsgrenzen en de Westerschelde heen gevormd is. Dit maakt dat de twee regio’s rond de haven in Vlaanderen en Nederland kijken om een sterker grensoverschrijdend samenwerkend gebied te vormen: een District rond North Sea Port.

Veel thema’s geschikt voor samenwerking

Via het District kunnen ontwikkelingen rondom aanwezige steden, dorpen, landschappen en bedrijvigheden sterker op elkaar afgestemd worden. Kansen en knelpunten in de verschillende delen van het District kunnen beter aangepakt worden als er naar het District in zijn geheel gekeken wordt.

Het District richt zich op de volgende werklijnen:

  1. Toegankelijkheid en verbindingen. Deze werklijn gaat over de mobiliteit binnen het gebied voor de verschillende gebruikers (o.a. voetgangers, fietsers, vrachtwagenchauffeurs, gebruikers van openbaar vervoer).
  2. Aantrekkelijk leeflandschap. In deze werklijn wordt gekeken naar de open ruimte in het gebied, de toeristische en culturele activiteiten, de initiatieven die de leefbaarheid verhogen, groenprojecten, regionale landschappen en gezondheid.
  3. Huisvesting, arbeidsmarkt en opleidingen: het North Sea Port District wil een gebied zijn waar het goed wonen, leven, werken en leren is. Via deze werklijn wordt er gekeken naar de voorzieningen die dit kunnen faciliteren, naar goede informatievoorziening over grensoverschrijdende kansen op het vlak van onderwijs en werkgelegenheid, naar het voorzieningenniveau, naar demografische evoluties en de grensoverschrijdende kansen die deze met zich meebrengen (groei aan Vlaamse kant, krimp aan Nederlandse kant van het District).
  4. Energie en circulariteit: het District wil een gebied zijn met veel potentieel voor energie en circulariteit. Met deze werklijn wordt gekeken naar de huidige energievoorzieningen en circulaire initiatieven, maar vooral ook naar deze die in de toekomst kunnen plaatsvinden.

Vervolgtraject

De acht partnerbesturen besloten om samen een vervolgtraject in te gaan en te financieren. De concept werkagenda die samen met Architecture Workroom Brussels is opgesteld, vormt hiervoor de basis. In het vervolgtraject gaat een procesbegeleider aan de slag met een brede stakeholderbevraging zodat de werkagenda verdiept, uitvoerbaar en concreter gemaakt kan worden. Ook zal gekeken worden naar een efficiënte en transparante organisatie en moet aandacht besteed worden aan de promotie van het District. Verder worden de relaties met andere relevante samenwerkingsverbanden en visies uitgewerkt.

Kanaalzonegemeentenoverleg

Het Kanaalzonegemeentenoverleg is één van de gemeentelijke clusters van Euregio Scheldemond. Het Kanaalzonegemeentenoverleg komt bestuurlijk tweemaal per jaar samen. Tot 2018 maakten enkel Gent, Evergem, Zelzate en Terneuzen deel uit van het overlegorgaan. Eind 2018 sloten, mede naar aanleiding van het North Sea Port District traject dat werd ingegaan, de gemeenten Vlissingen en Borsele en de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland aan.

Foto: North Sea Port

Gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020 10 u.