Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan. Het legt vast waar je in de toekomst kan wonen, een bedrijf kan vestigen en waar er ruimte is voor recreatie en ontspanning. Dat gebeurde aan de hand van een aantal ruimtelijke concepten. Een overzicht:

 • Dekzandruggen als bindmiddel voor de ruimtelijke structuur
  Nieuwe bebouwing, bedrijvigheid en bebossing dient hoofdzakelijk te gebeuren op zogenaamde ‘dekzandruggen’. Het gaat om oost-west georiënteerde ‘zandopduikingen’, zoals bijvoorbeeld het woonlint Evergem-Belzele. De lager gelegen gebieden ertussenin worden bij voorkeur open gehouden. Bij de keuze van locaties voor nieuwe activiteiten zal ook rekening gehouden worden met de bereikbaarheid en de ligging tegenover de centrumfuncties.
 • Waterlopen
  Waterlopen dienen als ruimtelijk scheidende elementen tussen de verschillende hoger gelegen bebouwde gebieden.
 • Gedifferentieerde ontwikkeling van de nederzettingsstructuur
  De woonmogelijkheden dienen bij voorrang voorzien te worden in of direct aansluitend op de bestaande woonkernen.
 • Leefbaarheid van de kanaaldorpen garanderen
  Daarbij wordt geopteerd voor ‘koppelingsgebieden’ tussen de dorpen en de grootschalige havenbedrijvigheid.
 • Havenverkeer en dorpenverkeer scheiden
  Afzonderlijke routes voor het havenverkeer en het dorpenverkeer naar het hoger wegennet worden voorgesteld.
 • Inplanting van lokale bedrijvigheid
  Lokale bedrijvigheid wordt voorzien, aansluitend bij de hoofddorpen op de dekzandruggen, op goed ontsloten locaties.
 • Intermediaire zones afstemmen op agrarische activiteiten
  De ‘intermediaire zones’ gelegen tussen de ‘depressiezones’ en de hoger gelegen zandgronden worden hoofdzakelijk in functie van de landbouw ingericht.

Downloads