Premie voor het plaatsen van een infiltratievoorziening

Het gemeentebestuur streeft naar een duurzaam milieu- en energiebeleid. Belangrijk is onder meer het verminderen van het gebruik van drinkwater en het aanleggen van infiltratiesystemen. Daarom voorziet ze in een premie voor wie zelf (dus niet verplicht) een infiltratiesysteem aanlegt.

Infiltratiesysteem

Door het infiltreren van regenwater in de bodem, vloeit er minder water naar de riolering en verkleint de kans op overstromingen. Bovendien verhoogt zo de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Regenwater kan je makkelijk in de bodem laten infiltreren door middel van een infiltratievoorziening. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst Gemeentewerken en de Milieudienst.

Voorwaarden

  • Het gebouw moet op Evergems grondgebied gevestigd zijn.
  • Aanvragen binnen de 2 maand na factuurdatum. De datum van de meest recente factuur geldt.
  • De premie wordt éénmalig toegekend aan de eigenaar van het gebouw of de huurder (mits toestemming van de eigenaar).
  • De hemelwaterput moet voldoende groot zijn en er moet een toilet en wasmachine op aangesloten zijn.
  • Er mag geen verbinding zijn tussen leidingwater en hemelwater.
  • Er moet een bepaalde hoeveelheid water gebufferd worden.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet voldoen aan de vereisten van het subsidiereglement (dat vindt u bij de bijlage). Er moet ook minstens 50 m² aangesloten zijn op het infiltrerend oppervlak.
  • De hemelwaterinstallatie moet gekeurd zijn door de Watergroep, op verzoek van de aanvrager.
    Keuring voor een gescheiden circuit, kunt u aanvragen bij Dienst Keuringen van de Watergroep via T 056 23 17 93 of info.keuringen@dewatergroep.be

Bedrag

De premie voor een infiltratiesysteem bedraagt maximum € 500 en kan niet hoger zijn dan het factuurbedrag.

Meer info

Zowat alles over water vindt u ook bij het Waterloket, het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water, T 0800 99 004.