Huisaansluiting op het rioleringsnet

Verplicht aansluiten

U bent verplicht om uw huishoudelijk afvalwater te lozen in de riolering, als die riolering zich op maximum 50 meter van uw perceelgrens bevindt.

De meeste riolen in Evergem zijn via collectoren verbonden met een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook als de riolering in uw straat nog niet aangesloten is op een zuiveringsinstallatie, moet u toch verplicht aansluiten op het rioleringsnet.

U kan het best navragen bij de gemeente in welke zuiveringszone uw woning gelegen is.  U vindt dit eveneens terug op www.vmm.be

 

Onderhoud en herstellingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het huisaansluitputje. Het is aangewezen om het putje elk jaar te reinigen.

Herstellingen aan de riolering op openbaar domein, worden betaald door de gemeente. Als de riolering echter beschadigd is door er bijvoorbeeld frietvet, beton of cement in te storten, dan zal de vervuiler een factuur ontvangen.

Regenwater gebruiken

Bij nieuwbouw en grote verbouwingen ben je verplicht om een regenwaterput (minimum 5.000 liter) te plaatsen, met een waterpomp met minimum 1 aftappunt.

De plaatsing van een hemelwaterput en hydrofoorgroep wordt u opgelegd via de omgevingsvergunning.

Verplichte septische put

U mag uw toilet niet rechtstreeks aansluiten op de riolering. Enkel de overloop van de septische put mag in de riolering uitmonden. U bent dus verplicht om een septische put te plaatsen bij nieuwbouw en grondige verbouwing in de zuiveringszone 'centraal gebied'.  Dit is de zone waar riolering aanwezig en aangesloten is op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

In de overige 2 zuiveringszones dient alle huishoudelijk afvalwater gezuiverd te worden volgens de Vlarem II normen.

Om uw septische put te laten ruimen moet u een afspraak maken met een private firma.

Procedure

 

  • huisaansluitputje zit klaar
    als er een huisaansluitputje klaar zit aan de perceelgrens, dan moet u uw afvoerleidingen daarop aansluiten. Laat eerst uw privé-riolering keuren en bezorg het attest aan de gemeente.
  • nog geen huisaansluitputje
    als er geen huisaansluitputje is, dan moet u een huisaansluiting aanvragen. De aansluiting gebeurt binnen de 4 maanden. Die tijd is nodig om plannen op te vragen bij de nutsmaatschappijen en soms moet een andere rioolbeheerder een vergunning afleveren. Als het huisaansluitputje geplaatst is, kunt u de afvoer daarop aansluiten. Laat eerst uw privé-riolering keuren en bezorg het attest aan de gemeente.

Bij elke nieuwbouw of ernstige verbouwing moeten de afvoerleidingen van het regenwater en afvalwater van het private rioolstelsel gescheiden aangelegd worden tot aan de straat. Dat moet ook als er in de straat nog geen gescheiden riolering ligt. 

Regenwater moet niet altijd naar de riolering afgevoerd worden: infiltreren in de ondergrond of afvoeren via een gracht is een betere oplossing.

Bedrag

De aansluiting door de gemeente is gratis voor een bouwdossier waar slechts 1 aansluiting noodzakelijk is per perceel. U betaalt wel voor de keuring door een erkend keurder, die u zelf aanstelt.

Bij bouwprojecten van meergezinswoningen op 1 perceel kan de uitvoering van bijkomende rioolaansluitingen op openbaar domein ten laste van de bouwheer worden gelegd.  Dit is een overgangsmaatregel, in afwachting van uitvoering door derden tegen betaling door de bouwheer van alle nieuwe rioolaansluitingen op openbaar domein.

In uw omgevingsvergunning staat vermeld of dit al dan niet ten uwen laste is.

Regelgeving

Vlarem II

deel 6 : milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

hoofdstuk 6.2 : beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging