Huisaansluiting op het rioleringsnet

Verplicht aansluiten

U bent verplicht om uw huishoudelijk afvalwater te lozen in de riolering, als die riolering zich op maximum 50 meter van uw perceelgrens bevindt.

De meeste riolen in Evergem zijn via collectoren verbonden met een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook als de riolering in uw straat nog niet aangesloten is op een zuiveringsinstallatie, moet u toch verplicht aansluiten op het rioleringsnet.

U kan het best navragen bij de gemeente in welke zuiveringszone uw woning gelegen is.  U vindt dit eveneens terug op www.vmm.be

 

Onderhoud en herstellingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het huisaansluitputje. Het is aangewezen om het putje elk jaar te reinigen.

Herstellingen aan de riolering op openbaar domein, worden betaald door de gemeente. Als de riolering echter beschadigd is door er bijvoorbeeld frietvet, beton of cement in te storten, dan zal de vervuiler een factuur ontvangen.

Regenwater gebruiken

Bij nieuwbouw en grote verbouwingen ben je verplicht om een regenwaterput (minimum 5.000 liter) te plaatsen, met een waterpomp met minimum 1 aftappunt.

De plaatsing van een hemelwaterput en hydrofoorgroep wordt u opgelegd via de omgevingsvergunning.

Verplichte septische put

U mag uw toilet niet rechtstreeks aansluiten op de riolering. Enkel de overloop van de septische put mag in de riolering uitmonden. U bent dus verplicht om een septische put te plaatsen bij nieuwbouw en grondige verbouwing in de zuiveringszone 'centraal gebied'.  Dit is de zone waar riolering aanwezig en aangesloten is op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

In de overige 2 zuiveringszones dient alle huishoudelijk afvalwater gezuiverd te worden volgens de Vlarem II normen.

Om uw septische put te laten ruimen moet u een afspraak maken met een private firma.

Procedure

U moet De Watergroep contacteren om:

  • een nieuwe private rioolaansluiting op het openbaar rioleringsnet te verkrijgen
  • een ontstopping van de private rioolaansluiting (tussen privaat stelsel en straatriool) te laten uitvoeren
  • een herstelling van de private rioolaansluiting (tussen privaat stelsel en straatriool) te laten uitvoeren
  • een aanpassing van een private rioolaansluiting (verplaatsen, aansluiting dieper plaatsen, etc…) te laten uitvoeren

Opmerking : vooraleer De Watergroep ontstoppingen of herstellingen zal uitvoeren, zullen zij altijd vragen:

  • dat het privaat rioolstelsel is ontstopt tot waar de private rioolbuis het perceel verlaat
  • dat de mogelijke breuk/beschadiging die er is, zich niet in het privaat gedeelte bevindt

Deze zaken moet u dus eerst nazien!

Nieuwe rioolaansluitingen vraagt u enkel aan via dewatergroep.be

Daar selecteert u 'afvalwater'. Onder de rubriek particulieren selecteert u 'aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnet'. Daar vindt u dan informatie en de link naar het aanvraagformulier.

U vult het formulier zo volledig mogelijk in, voegt de nodige bijlagen toe en stuurt het door naar rioolaansluiting@riopact.be

Voor dringende zaken contacteert u het klantencontactcenter op  T 02 238 96 99 of interventie@riopact.be

Bedrag

De Watergroep plaatst de nieuwe rioolaansluitingen tegen betaling en zal na ontvangst van de aanvraag de situatie ter plaatse bekijken/opmeten. Daarna stuurt De Watergroep een offerte naar de aanvrager ter goedkeuring.

Pas na goedkeuring van de offerte stuurt De Watergroep deze door naar een aannemer voor uitvoering.
De Watergroep hanteert steeds een vaste prijs (het aansluitrecht = € 1760 + toepasbaar BTW percentage) voor een gewone particuliere woning.

Voor bedrijfspanden en meergezinswoningen wordt dit aansluitrecht vermeerderd met de werkelijke kost van de uitvoering.

Regelgeving

Vlarem II

deel 6 : milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

hoofdstuk 6.2 : beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging