Subsidie IBA individueel Behandeling afvalwater

De gemeente Evergem geeft éénmalig een subsidie van 1.000 euro voor wie zelf zijn afvalwater zuivert met een installatie voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA).

Het gaat wel om particuliere woningen die in de rood ingekleurde zuiveringszone van het zoneringsplan Evergem liggen.

Zoneringsplan-Geoloket

In het zoneringsplan wordt er voor elke woning (geen bedrijfsafvalwater) bepaald of er in de toekomst nog een riolering wordt geplaatst of dat het afvalwater ter plaatse moet gezuiverd worden. Het zoneringsplan is opgedeeld in 4 zuiveringszones. Via het Geoloket van Vlaamse Milieumaatschappij kan je nagaan in welke zuiveringszone een woning of gebouw gelegen is. Woningen in zuiveringszone 4 (het individueel te optimaliseren buitengebied) dienen het afvalwater zelf te zuiveren (IBA).

Voorwaarden

  • Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen, volledig op het grondgebied van Evergem.
  • De installatie moet plaats hebben in het individueel te optimaliseren buitengebied.
  • De zuivering gaat verder dan enkel een septische put.
  • Hemelwater (regenwater) dient maximaal afgekoppeld te worden.

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren voor de aanleg van de installatie.

Binnen de 14 dagen ontvangt de aanvrager een principiële goedkeuring of afkeuring. De premies worden toegekend in functie van de datum van aanvraag en voor zover het voorziene budget niet is uitgeput. Is het budget opgebruikt dan worden de betalingen uitgesteld tot na begrotingswijziging of tot het volgende jaar.

Meer info

Wegens zuivering van huishoudelijk afvalwater in een IBA kan er een vrijstelling verleend worden van de heffing op de waterverontreiniging. Om te weten of je in aanmerking komt voor een vrijstelling, neem je contact op met de gemeente. Indien je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je een attest ondertekend door de burgemeester waarmee je de vrijstelling kunt aanvragen bij de VMM. Het attest van de burgemeester heeft een maximale geldigheidsduur van 5 jaar.