Sociaal tarief voor buitenschoolse kinderopvang, vakantie- of speelpleinwerking

Zit uw gezin in een financieel moeilijke situatie? Dan kan u een aangepast tarief aanvragen voor kinderopvang, speelplein- en vakantiewerking.

Voorwaarden

U krijgt een sociaal tarief als u als ouder voldoet aan één van deze voorwaarden:

  • U ontvangt een leefloon, of krijgt steun via het OCMW
  • U bent in het bezit van een attest van verhoogde kinderbijslag
  • U bent in begeleiding bij een schuldbemiddelaar, of u valt onder collectieve schuldenregeling
  • U heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming (RVV, of vroegere omnio-statuut)

Bedrag

Het sociaal tarief bedraagt 0,20 euro per aangevangen kwartier. Voor een volledig speelblok betaalt u met sociaal tarief 2 euro.

Wat meebrengen

Bezorg één van deze bewijsdocumenten:

  • Een attest van het OCMW
  • Een bewijs (attest) van de verhoogde kinderbijslag (via het kinderbijslagfonds)
  • Een attest van de schuldbemiddelaar en/of de persoon die instaat voor de collectieve schuldenregeling
  • Een attest van de mutualiteit, waaruit een verhoogde tegemoetkoming blijkt (RVV, of vroegere omnio-statuut)

Meer info

Het sociaal tarief wordt pas toegekend na ontvangst van de noodzakelijke bewijsdocumenten, en wordt vanaf dan automatisch toegekend tot de vermelde einddatum op het betreffende bewijsdocument. Indien ouders na deze einddatum geen vernieuwde bewijsstukken hebben ingediend bij de Dienst Jeugd, waaruit een verlenging van het sociaal tarief blijkt, wordt het basistarief toegepast. Er gebeurt geen retroactieve correctie voor al geregistreerde dagen.

Indien er geen duidelijke einddatum vermeld werd op het bewijsdocument, is het sociaal tarief slechts één jaar geldig.

Gebruikers die geen recht meer hebben op het sociaal tarief, zijn verplicht dit te melden aan de Dienst Jeugd.