Naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden evergem.be

1. Aansprakelijkheid

De gemeente Evergem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop (teksten, afbeeldingen en structuren). De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraag over de juridisch correcte teksten wil beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem. Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om informatie die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Evergem of aan de organisaties die het gemeentebestuur hiervoor toestemming heeft gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Evergem en LCP NV. Wie dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

3. Linken en verwijzingen

Deze website bevat linken naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Evergem controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze linken impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren, noch betekent dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Het gemeentebestuur van Evergem aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Evergem verwijst. Wil je op je eigen website een link aanmaken naar de gemeentelijke website, neem dan vooraf contact op met de communicatieambtenaar van Evergem.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het gemeentebestuur via deze website van jou ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Evergem. Zij dienen uitsluitend om jou de gevraagde informatie te verstrekken en om de dienstverlening te verbeteren. Zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om de gegevens over jou te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Je schrijft hiervoor een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem, of je stuurt een mail naar de Dienst Communicatie

Info

Communicatie

Administratief Centrum Gemeentehuis
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Tel:  09 216 05 90 | Whatsapp 0476 504 666
E-mail

Van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur en op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan