Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie, deelplan Sleidinge

Het RUP recreatie – deelplan Sleidinge past in de visie, ontwikkeld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente.

Een eerste reeks van drie deelplannen (voor de kernen Evergem, Wippelgem en Kerkbrugge-Langerbrugge) werd in 2012 goedgekeurd door de deputatie van Oost-Vlaanderen.

Een vierde deelplan voor de kern Sleidinge werd in 2015 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Daartegen werd echter een vordering tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad van State dat in 2017 werd ingewilligd waardoor het RUP nietig is verklaard.

Met dit planningsproces wenst de gemeente een nieuw RUP te bekomen voor een recreatieve zone in de kern van Sleidinge.

Er werden 4 alternatieve locaties tegen elkaar afgewogen en het gebied ten zuiden van de Kerkstraat en ten oosten van Oostveld draagt de voorkeur weg.

Het ontwerp werd voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2020. Naar aanleiding van deze beslissing is er nu een openbaar onderzoek.

Het ontwerp van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan je raadplegen van 20 november 2020 tot 19 januari 2021 en ligt in die periode ook ter inzage in het Administratief Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11).

MAAK EEN AFSPRAAK

Indien je bezwaren of opmerkingen hebt kan je deze vóór zondag 20 januari 2021 schriftelijk ter kennis brengen aan de aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Fortune De Kokerlaan 11.