Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie, deelplan Sleidinge

Het RUP recreatie – deelplan Sleidinge past in de visie, ontwikkeld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente.

Een eerste reeks van drie deelplannen (voor de kernen Evergem, Wippelgem en Kerkbrugge-Langerbrugge) werd in 2012 goedgekeurd door de deputatie van Oost-Vlaanderen.

Een vierde deelplan voor de kern Sleidinge werd in 2015 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Daartegen werd echter een vordering tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad van State dat in 2017 werd ingewilligd waardoor het RUP nietig is verklaard.

Met dit planningsproces wenst de gemeente een nieuw RUP te bekomen voor een recreatieve zone in de kern van Sleidinge.

Er werden 4 alternatieve locaties tegen elkaar afgewogen en het gebied ten zuiden van de Kerkstraat en ten oosten van Oostveld draagt de voorkeur weg.

Het ontwerp werd voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2020. Naar aanleiding van deze beslissing kwam er een openbaar onderzoek. Je kon bezwaren of opmerkingen doorgeven voor zondag 20 januari 2021. Die bezwaren of opmerkingen worden nu verwerkt.