Opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kasteeldomein Wippelgem

Het Kasteeldomein ten Bosch, zoals het Kasteeldomein in Wippelgem officieel heet, is gelegen tussen Kramershoek en Droogte en is sedert 1997 beschermd als stads- of dorpsgezicht.

In 2008 is het aangekocht door de gemeente Evergem. Eind 2018 is voor het domein een beheersplan goedgekeurd.

In navolging van de goedkeuring van het beheersplan wordt een RUP opgemaakt dat volgende bedoelingen heeft:

  • het omzetten van het woonuitbreidingsgebied tussen Droogte en Kramershoek naar een bouwvrij gebied waarbij de bouwmogelijkheden van de bestaande bebouwde percelen gegarandeerd blijven zonder evenwel het aantal woongelegenheden te laten toenemen en waarbij de keuzes zoals vastgelegd werden in het goedgekeurd beheersplan van het kasteel van Wippelgem kunnen gerealiseerd worden.
  • De keuzes uit het goedgekeurd beheersplan Wippelgem vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften waarbij:
    • voor het kasteeldomein de bestemming van het parkgebied behouden blijft.
    • voor het aansluitend agrarisch gebied de bestemming bouwvrij agrarisch gebied wordt doch het recreatief medegebruik vastgelegd wordt in de voorschriften.

Het ontwerp werd voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2020. Naar aanleiding van deze beslissing is er nu een openbaar onderzoek.

Het ontwerp van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan je raadplegen van 20 november 2020 tot 19 januari 2021 en ligt in die periode ook ter inzage in het Administratief Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11).

MAAK EEN AFSPRAAK

Indien je bezwaren of opmerkingen hebt kan je deze vóór zondag 20 januari 2021 schriftelijk ter kennis brengen aan de aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Fortune De Kokerlaan 11.