Gemeentelijke Adviesraad inzake Milieu en Natuur (MINA-raad)

De MINA-raad geeft advies aan de gemeente over milieu- en natuurbeleid. Ze bestaat uit afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen, scholen, socioculturele verenigingen, vormingsorganisaties en beroepsgroepen. Ook geïnteresseerde burgers kunnen deelnemen op basis van hun deskundigheid, inzet of positieve interesse.

Er is vooral aandacht voor het voorkomen en bestrijden van milieuhinder, verontreiniging en duurzaam beleid en andere onderwerpen die met het milieu te maken hebben. De raad adviseert ook over het behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuur en het algemeen belang staat altijd centraal.

De MINA-raad volgt ook de jaarlijkse aanpassingen van het meerjarenplan en budget op en het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP).

Agenda en verslagen

Samenstelling