Belasting op onbebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling (aangifte)