30 ha rond Callemansputte wordt natuurgebied

Binnen het brownfieldconvenant 206 Zelzate - Herontwikkeling Callemansputte, zal Terranova nv de voormalige stortplaats ‘Callemansputte’ grondig saneren. Nadien wordt het een natuurgebied. Van 14 tot 27 september loopt hierover een openbaar onderzoek.

Deze stortplaats werd in het verleden gebruikt voor de berging van verontreinigd slib uit het Kanaal Gent-Terneuzen. Bij de herontwikkeling wordt het omgevormd tot een aaneengesloten natuurgebied van 30 ha. Bos, natte natuur en grasland. Er komen wandelpaden die aansluiten bij de Zonneberg.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Zelzate, Evergem en Natuurpunt.

Terranova en Terranova Solar plannen in dit gebied ook een uitbreiding van het productiecentrum voor hernieuwbare energie, nl. een windturbine aan de rand van het Callemansputtegebied. Deze turbine vervangt de eerder vergunde kleinere windturbines en komt op ruimere afstand van de aanpalende woonzones. Hiervoor volgt in het najaar nog een apart openbaar onderzoek.

Wat is een Brownfieldconvenant?

Het Brownfielddecreet voorziet in een facilitair kader voor de ontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden die enkel opnieuw gebruikt kunnen worden na structurele maatregelen en het afsluiten van een Brownfieldconvenant.

Inspraakronde

Het ontwerp van dit Brownfieldconvenant werd goedgekeurd. Nu is er een inspraakronde. Omwille van de uitzonderlijke maatregelen door COVID-19 gebeurt dit online.

Op vlaio.be/brownfieldconvenanten vind je het ontwerpconvenant, informatieve filmpjes en brownfieldconvenanten. Je vindt ook een folder in de bibliotheken en de Administratieve Centra.

Reageren kan van 14 tot en met 27 september via de website van Vlaio of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem t.a.v. de Dienst Omgeving. Je kan je bezwaarschrift ook afgeven aan het onthaal in de Administratieve Centra.

Gepubliceerd op woensdag 9 september 2020 0 u.