Infomarkt: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kasteeldomein Van Wippelgem

Kasteeldomein ten Bosch, zoals het Kasteeldomein van Wippelgem officieel heet, is gelegen tussen Kramershoek en Droogte. Het is sinds 1997 beschermd als stads- of dorpsgezicht. In 2008 is het aangekocht door het gemeentebestuur. Eind 2018 is voor het domein een beheersplan goedgekeurd. In navolging daarvan wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt.

Dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan houdt in:
- Het omzetten van het woonuitbreidingsgebied tussen Droogte en Kramershoek naar een bouwvrij gebied waarbij de bouwmogelijkheden van de bestaande bebouwde percelen gegarandeerd blijven zonder evenwel het aantal woongelegenheden te laten toenemen en waarbij de keuzes zoals vastgelegd werden in het goedgekeurd beheersplan van het kasteel van Wippelgem kunnen gerealiseerd worden.
- De keuzes uit het goedgekeurd beheersplan Wippelgem vertalen naar stedenbouwkundige voorschriften waarbij:
*voor het Kasteeldomein de bestemming van het parkgebied behouden blijft
*voor het aansluitend agrarisch gebied de bestemming bouwvrij agrarisch gebied wordt, en ook het recreatief medegebruik vastgelegd wordt in de voorschriften

Verloop van de procedure
De procedure van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) start met een consultatieronde van 60 dagen waarbij je de start- en procesnota kan inkijken.

De startnota beschrijft het doel van het RUP en geeft de contouren van het plangebied weer. Deze nota is een evolutief document dat gedurende de procedure nog aangepast kan worden. De nota zal met de insteken van de consultatieronde en een aantal adviezen verwerkt worden in de volgende fase, dat is de scopingsnota.

De procesnota is het document dat het volledige planningsproces omschrijft, met name de verschillende stappen die genomen worden en de wijzigingen die worden doorgevoerd. Ook dit is een evolutief document dat in de startfase eerder beperkt zal zijn, maar zal groeien naarmate het proces vordert.

Je kan de volledige procedure op een stappenplan bekijken op de website

Dossier inkijken en opmerkingen indienen
De start- en scopingsnota kan je inkijken op de website vanaf 1 september tot 30 oktober 2019 en liggen gedurende deze periode ook ter inzage in Administratief Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11). Gedurende deze periode kan je opmerkingen en/of bezwaren indienen. Je richt deze aan het college van burgemeester en schepenen (Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem).

Infomarkt op 24 september
Je kan het dossier ook inkijken en vragen stellen in aanwezigheid van enkele experts. Deze infomarkt vindt plaats op dinsdag 24 september van 18 uur tot 20 uur in het Koetshuis op het Kasteeldomein van Wippelgem (Kramershoek 4). Inschrijven hoeft niet. Je komt gewoon langs wanneer het voor je past. Iedereen is welkom!

Bron: UiTinVlaanderen.be

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Kasteeldomein van Wippelgem

Organisatie

Ruimtelijke Ordening Evergem